Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby programu Maluch + 2018

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email: bok@opole.uw.gov.pl.
 2. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email iod@opole.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach związanych z:
 4. realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy  w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018,
 5. dochodzeniem roszczeń i obroną przed ewentualnymi roszczeniami,
 6. archiwizowaniem dokumentów finansowych.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 8. niezbędność wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 9. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którymi są dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
 10. archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO
 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Pan/Pani jako strona Umowy, wskazany przez Panią/Pana pełnomocnik, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 14. dostępu do swoich danych,
 15. sprostowania danych,
 16. ograniczenia przetwarzania danych,
 17. przenoszenia danych
 18. prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu.
 20. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji  umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego  na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 .Konsekwencją ich niepodania będzie odstąpienie od zawarcia umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest obrona naszych interesów.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rekrutacja dzieci rok szkolny 2018/2019 – 3 miejsca wolne!

Informujemy, że mamy 3 miejsca wolne w grupie młodszej, dla dzieci, które mają ukończony pierwszy rok życia, na dzień 1 września 2018 roku. Rodziców zainteresowanych prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia z naszej strony internetowej:

Zgłoszenie

Wszelkich informacji udziela Pani Dyrektor żłobka pod numerem telefonu 535634636.

Serdecznie zapraszamy!