DANE DZIECKA:

  DANE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO:

  DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO:

  PLACÓWKA, DO KTÓREJ CHCĘ ZGŁOSIĆ DZIECKO

  ZATRUDNIENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

  ( zaznaczyć właściwą odpowiedź )

  oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje oboje rodziców/opiekunów prawnych nie pracują oboje rodzice/opiekunowie prawni studiują w systemie dziennym jeden z rodziców/opiekunów prawnych studiuje w systemie dziennym

  Uprzedzony o odpowiedzialności karnej ( art.233.kk ) oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością karną oraz skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub listy dzieci uczęszczających do żłobka.

  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm. ).

  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Żłobka „Małe nutki”

  Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka.